Ravinedalens hemmeligheter...            Landskapsrommet...                   Triangelet...

Skåruddalen pukkverk

Planer om utvidelse og videre drift av steinbruddet er lagt ut på høring. Spesielt skal vurderes konsekvensene for grunnvannet og overvann som ledes til bekk langs steinbruddet.

"Innholdet av ammounium, nitrat og nitritt i vannet fra dagbruddet er relativt høye. Funn av disse næringsaltene skyldes etter all sannsynlighet sprengstoff."
(Sitat fra pukkverkets egen "Miljørapport", Oslo Pukk, 18.09.2019. )

Pukkverket/steinbruddet i Skåruddalen fikk en tidsbegrenset tillatelse til drift. Utfra hensyn til beliggenhet og avrenningen til Glomma, burde tillatelsen aldri blitt gitt. Nå er mer enn 15 år er gått, og rehabiliteringsarbeidet skulle vært avsluttet.

Vurderinger:


Innsigelser:

- Avrenning fra pukkverket...

- Sedimenter fra pukkverket hindrer det naturlige elveløpet...

- Uberørt sikringsone på 25 meter aldri respektert...

Det må nå utarbeides en plan for hvordan vassdraget kan rehabiliteres!

- Automatisk fredet kulturminne...
Utsikt mot Romsåsen fra pukkverket/steinbruddet.
Døgnflue, steinflue og vårflue.
Tegning av Thore Bihaug/Ragnhild Sundby.


Døgnflue-larve, steinflue-larve, vårflue-larve og øyenstikker-larve til libelle.
Tegning av Thore Bihaug/Ragnhild Sundby.


Se øyenstikkere fra Sørbygda...