Stenalderfundene fra Spydeberg

"Spydeberg en rig stenalderbygd" leser vi i boken "Studier over Norges stenalder. 1 : Øxer uden skafthul fra yngre stenalder fundne i det sydøstlige Norge." av A. W. Brøgger, 1906

"De rigeste bopladse findes i Spydeberg langs Glommen, hvor man ogsaa i deres indhold finder flere vidnesbyrd om, at bosættelsen har fortsat sig ned gjenneni lange tider".

"Beliggenheden av denne boplads er så karakteristisk og frembyder desuden en enestående række omstændigheder, der muliggjør en sikrere opfatning av den, at den, uden overdrivelse kan betegnes som den vigtigste, vi for øieblikket kjender."

I forbindelse med studier av strandlinjer og steinøkser i Sør-Norge, besøkte arkeolog A. W. Brøgger og geolog W. C. Brøgger Spydeberg. Arbeidet resulterte i to viktige utredninger fra Norges Geologiske Undersøgelse (se nedenfor).

A. W. Brøgger kom tilbake i 1906 og hadde da fått tillatelse til å gjøre en prøvegraving på Skaugen. Den håndskrevne rapporten, som ble gjenfunnet i Kulturhistorisk museum i 2016, er transkribert og utgitt av Spydeberg bygdebokkomité. Arkeolograpporten med tittelen "Fra den ældre stenalder i Norge og rapport fra en arkeologisk forundersøkelse av "Giltvet boplads" i Spydeberg" avsluttes med ordene: "...en sådan gravning i ganske vesentlig grad vil bidrage til at belyse den ældre stenalder i Norge."

En skisse til registreringsprogram er utformet i dokumentet "Rapport om nye funn, nye observasjoner og nye spor fra Indre Østfold-kommunenes steinalderkultur langs Glomma", med en systematisert oversikt over løsfunnoppsamlingene i området. Listen over steinalderfunn fra området registrert i den digitale tilvekstkatalogen til Kulturhistorisk museum, er så omfattende at den utgjør 23 sider i rapporten. Den håndskrevne Hovedkatalogen i Oldsaksamlingen er ennå ikke digitalisert i sin helhet.

Mengden av funn vitner om at fjordarmene til Glomma var et intensivt aktivitetsområde i eldre steinalder.

Norges Geologiske Undersögelse No. 41: Strandliniens beliggenhed under stenalderen.
(NGU 41, W. C. Brørgger, www.ngu.no)

Norges Geologiske Undersögelse No. 42: Øxer av Nøstvettypen.
(NGU 42, A. W. Brøgger, www.ngu.no)