Viktig bekkedrag

Bekken er vurdert som et viktig bekkedrag i Miljødirektoratets Naturbase.

I følge forurensningsmyndighetene er bekken synlig påvirket av driften av pukkverket.
Tiltak for å hindre avrenning og ytterligere tilslamming av bekken er viktig.

I Langtidsplan-2016-2021 for Vannområde-Glomma-sør er Skarnesbekken listet opp som en viktige vannforekomst som kommunen ønsker å prioritere.

-Pukkverket påvirker hele Skorga vassdraget...
- Bli kjent med Skorga vassdraget...


Skorga vassdraget, vannforekomst: 002-687-R Skarnesbekken, Vann-Nett